• Kurkowe Bractwo Strzeleckie - Lidzbark
  • Kurkowe Bractwo Strzeleckie - Lidzbark
  • Kurkowe Bractwo Strzeleckie - Lidzbark
  • Kurkowe Bractwo Strzeleckie - Lidzbark

  Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Lidzbarku

Rozdział I - Postanowienia ogólne:

§ l

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Lidzbarku. zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20. póz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Lidzbark, a terenem jego działania miasto i gmina Lidzbark.

§ 3

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Lidzbarku, opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników ". (Art.2 ust.3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach)

§ 4

Kurkowe Bractwo Strzeleckie jest stowarzyszeniem mundurowym. Kolor i wzór munduru określa Komisja Historyczna. ( z zastrzeżeniem przepisu art.11 i 12 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. O odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz.130. zm. Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126)

Rozdział II - Cele i sposoby ich realizacji:

§ 5

  1. Celem stowarzyszenia jest:

a)      Pielęgnowanie tradycji narodowych, patriotycznych, historycznych Rzeczypospolitej Polski, zgodnie z hasłem naszych dziadów i ojców „Bóg, Honor, Ojczyzna”

b)      Wychowywanie członków w poczuciu obywatelskiego obowiązku wobec Ojczyzny.

c)      Postawą obywatelską członków Bractwa wpływać na szersze rzesze obywateli.

d)      Wychowywanie członków i współobywateli do poszanowania przyrody i środowiska naturalnego człowieka.

e)      Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie miasta i gminy Lidzbark

f)        Współpraca z Kurkowymi Bractwami Strzeleckimi w Polsce i za granicą na warunkach określonych w ich statutach, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną (zgodnie z art.5 ust.2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach)

2) Głównym celem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego jest ćwiczenie umiejętności strzeleckich członków Stowarzyszenia oraz młodzieży zamieszkałej w mieście Lidzbark i okolicach "


§ 6. l

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Lidzbarku realizuje wyżej określone cele poprzez pracę członków w następujących komisjach:

- Komisja strzelnicza i musztry formalnej,

- Komisja działalności gospodarczej,

- Komisja imprez i uroczystości,

- Komisja historyczna i tradycji Bractwa,

- Komisja budowlana.

§ 6.2

Komisje powoływane są stosownie do potrzeb przez Zarząd i zatwierdzane przez

najbliższe Walne Zebranie Członków".

§ 7.

Terminarz i szczegółowy tryb organizacji oraz przeprowadzania konkursów strzeleckich określają regulaminy uchwalane przez Zarząd Stowarzyszenia".

§ 8.

Stowarzyszenie współpracuje z Wojskiem Polskim i Ligą Obrony Kraju w zakresie instruktażu strzeleckiego oraz pomocy w organizacji imprez brackich i obchodów świąt państwowych oraz wojskowych

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki:


§ 9

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Lidzbarku składa się z członków:

a) zwyczajnych,   b) wspierających     c) honorowych.


§ 10.1

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski o pełnej zdolności do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, zamieszkały w mieście lub gminie Lidzbark, który uznaje cele określone w niniejszym Statucie i złoży podpisaną deklarację członkowską z rekomendacją dwóch braci wprowadzających.

Na wniosek Zarządu członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba z poza terenu  Gminy Lidzbark po zaakceptowaniu przez Walne Zebranie Członków.§ 10.2

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela.

§ 10.3

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w sposób szczególny wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 10.4

Szczegółowy tryb nabywania i utraty członkostwa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Lidzbarku oraz realizacji zobowiązań finansowych poprzez członków wspierających określa Regulamin uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia.


§ 11. l

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej w głosowaniu (jawnym lub tajnym)

§ 11. 2

Nadanie godności członka honorowego następuje poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.

§ 11. 3

Od decyzji Zarządu w przedmiocie członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§ 12. 1

Członek zwyczajny ma prawo:

a)      udziału we wszystkich formach działalności statutowej,

b)      korzystania z urządzeń i majątku Bractwa w ramach działalności statutowej w oparciu o obowiązujące regulaminy,

c)      czynnego i biernego prawa wyborczego

d)      zostać Królem Kurkowym zgodnie z Regulaminem Strzelań,

e)      odwoływać się do Walnego Zebrania od decyzji Zarządu lub Sądu Honorowego.

§ 12. 2

Członek zwyczajny obowiązany jest:

a)      dokonać ustalonych opłat członkowskich, t.j. wpisowego (dotyczy nowo przyjętych członków) i składki członkowskiej,

b)      systematycznie opłacać składki miesięczne w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania,

c)      czynnie uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Brać wspomagając je własną pracą,

d)      w ustalonym terminie zaopatrzyć się w przyjęte regulaminem umundurowanie,

e)      przestrzegać statut Bractwa i dyscyplinę organizacyjną oraz obowiązujące regulaminy,

f)        czuwać nad dobrem i majątkiem Bractwa,

g)      podporządkowywać się orzecznictwu Sądu Honorowego związanemu ze sporami wewnętrznymi Bractwa dotyczącymi jego działalności i godnej postawy obywatelskiej Bractwa Kurkowego.


§ 13. l

Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w §12 ust. l, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13. 2

Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 13. 3

Członek honorowy jest zwolniony od opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Bractwa

§ 14. l

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności, zgłoszonej pisemnie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego,

3) uporczywego uchylania się od obowiązków statutowych Bractwa,

4) rocznej zwłoki w opłatach na rzecz Bractwa,

5) utraty praw obywatelskich,

6) działania na szkodę Bractwa lub jego członków,

7) dopuszczenie się czynu hańbiącego niegodnego Brata Kurkowego lub godzącego w dobre imię Bractwa,

8) popełnienie czynu godzącego w dobrą obyczajność,

9) pozbawienie członkostwa honorowego na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków.


§ 14. 2

W przypadku określonym w ust. l pkt.4 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. l pkt.3, 5, 6, 7 i 8 - Sąd Honorowy, którzy mają obowiązek pisemnego zawiadomienia członka o skreśleniu lub wykluczeniu z podaniem przyczyn oraz pouczeniem o prawie wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Rozdział IV - Władze Bractwa

§ 15

Organami władzy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Lidzbarku są:

1.Walne Zebranie Członków,

2.Zarząd,

3.Komisja Rewizyjna,

4.Sąd Honorowy.

§ 16. 1

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, w którym biorą udział członkowie zwyczajni.


§ 16. 2

W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć ponadto bez czynnego i biernego prawa wyborczego:

a) przedstawiciele członków wspierających,

b) członkowie honorowi,

c) zaproszeni goście.

§ 17

Walne Zebranie Członków:

1. uchwala statut Stowarzyszenia i dokonuje jego zmian,

2. uchwala program działania Stowarzyszenia na następną kadencję,

3.uchwala budżet Stowarzyszenia i zatwierdza bilans roczny

4. uchwala wysokość składek członkowskich

5. rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

6. uchwala Regulamin Pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego

7. dokonuje wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego

8. podejmuje uchwały dot. rozpatrzenia odwołań członków Stowarzyszenia o wykluczeniu lub skreśleniu z ewidencji,

9. podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia

§ 18. l

Uchwały Walnego Zebrania zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia a w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych. Drugi termin ustala się, na co najmniej 30 minut po pierwszym terminie

§ 18. 2

Uchwałę w sprawie zmiany treści statutu Walne Zebranie podejmuje większością   2/3 członków przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 18. 3

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej 3/4 członków uprawnionych do głosowania

§ 19


1. Walne Zebranie zwoływane jest, co najmniej jeden raz w roku przez Zarząd, który zawiadamia członków pisemnie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem. Uchwały Walnego Zebrania mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia można włączyć do porządku obrad podanego do wiadomości członków inne sprawy. Uchwały podjęte w tych sprawach są obowiązujące, o ile w terminie 14 dni od daty odbycia Walnego Zebrania żaden z członków nieobecnych nie wniesie sprzeciwu.

§ 20

l. W uzasadnionych przypadkach na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub z własnej inicjatywy Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie, które powinno się odbyć najpóźniej w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie, przy zachowaniu 14 dniowego okresu powiadomienia członków o terminie zwołania Walnego Zebrania.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§ 22


l. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów i składa się z pięciu członków.

2. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu, zwołanym w terminie do 10 dni po Walnym Zebraniu, wybiera ze swego grona: Prezesa, jednego v-ce Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, Komendanta.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków w tym prezesa lub jednego z vice prezesów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

4. W przypadku zmniejszenia składu osobowego Zarząd ma prawo dokooptować nie więcej niż 1/3 składu.

§ 23

Do obowiązków Zarządu należy:

a)      wykonywanie Uchwał i decyzji Walnych Zebrań Bractwa,

b)      sporządzanie harmonogramu prac i imprez Bractwa,

c)      opracowywanie preliminarzy budżetowych i sprawozdań,

d)      powoływanie komisji problemowych związanych z konieczną działalnością Bractwa,

e)      zawieranie umów o charakterze majątkowym Bractwa,

f)        reprezentowanie Bractwa na zewnątrz oraz udzielania informacji o jego działalności,

g)      prowadzić ewidencję członków.§ 24

Sposób działania Zarządu, jego zadania i podział funkcji poszczególnych członków określa regulamin Zarządu.

§ 25

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są: prezes łącznie z innym członkiem Zarządu

§ 26

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
  2. Komisja wybiera spośród swego składu na pierwszym posiedzeniu: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 27

l. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1/ przeprowadzanie co najmniej dwa razy w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

2/ występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3/ składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności, ocena sprawozdania Zarządu oraz składanie wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

4/ w przypadku zmniejszenia składu osobowego  Komisja ma prawo dokooptować nie więcej niż 1/3 składu.

2. Szczegółowy tryb działalności Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej, uchwalonej przez Walne Zebranie.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia

§ 28

l.  Komisja Rewizyjna ma prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania 4 się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

2. W przypadkach określonych w ust.1 Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 29

l. Sąd Honorowy składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego składu: przewodniczącego, sekretarza i vice przewodniczącego.

2. Członkowie Sądu Honorowego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.”

3. W przypadku zmniejszenia składu osobowego Sąd ma prawo dokooptować nie więcej niż 1/3 składu .

§ 30

Członkowie Bractwa podlegają orzecznictwu Sądu Honorowego za:

1/ Naruszanie postanowień Statutu.

2/ Postępowanie sprzeczne z zasadami etyki,

3/ Sąd Honorowy rozpoznaje i rozstrzyga spory pomiędzy członkami i władzami Stowarzyszenia,

4/ Sąd Honorowy składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 31

Sąd Honorowy może orzekać kary:

-         upomnienia,

-         nagany,

-         karę pieniężną na rzecz Bractwa,

-         zawieszenie w członkostwie na okres dwóch lat,

-         wykluczenie z Bractwa.

§ 32

Instancją odwoławczą od orzeczeń Sądu Honorowego jest Walne Zebranie Członków Bractwa.


Rozdział V - Fundusze i majątek Bractwa

§ 33

1.Majątek Bractwa stanowią nieruchomości, przedmioty trwałe pochodzące z zapisów i darowizn, zakupów i przekazów, podlegające ewidencji w książce inwentarzowej.

2.Fundusze Bractwa stanowią kwoty wpłacane przez członków tytułem: wpisowego, składek członkowskich, sprzedaży wydawnictw, dotacji subwencji, składek członków wspierających, dochodów z imprez i zabaw, strzelań premiowych itp.

3.Fundusze z działalności gospodarczej przeznaczone są na cele statutowej działalności Bractwa.

4.Wydatkowanie funduszów odbywa się według zatwierdzonego preliminarza budżetowego.

5. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

6.Dokumenty finansowe, czeki, zobowiązania i rachunki podpisuje upoważniony przez Zarząd Prezes Bractwa lub jego upoważniony Vice prezes oraz Skarbnik.

7.Dokumenty finansowe przechowuje i zabezpiecza aktualnie urzędujący Skarbnik.

VI - Postanowienia końcowe

§ 34

1.Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić przez podjęcie uchwały Walnego Zebrania w trybie § 18 ust.3

2. Majątek Bractwa nie może być przekazany przez Komisję likwidacyjną innej niż Bracka organizacji, a w razie jej braku zabezpiecza go organ rejestrujący tj. Sąd,celem przekazania go ewentualnym odrodzonym Stowarzyszeniom Bractw Kurkowych.

3. Prace likwidacyjne przeprowadza Zarząd lub powołana przez Walne Zebranie Komisja Likwidacyjna z udziałem skarbnika, z czego opracowuje sprawozdanie zatwierdzone przez organ rejestrujący.

§ 35

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.


Lidzbark, dnia 18.04.2000.

naniesiono zmiany w § 10.1 oraz§ 22 pkt. 1.  dnia 2005-04-15Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony